FAQ2021-01-27T09:24:41+01:00
Kdy začne provoz školy VIA BEROUN?2022-12-14T20:57:31+01:00

ZŠ VIA BEROUN zahájila svou činnost v září 2021. Otevřeli jsme první třídu základní školy a přípravnou třídu pro děti posledního ročníku mateřské školy. Registrovat k zápisu se můžete zde, pro předškolní třídu vyplňte přihlášku zde a odešlete na email: molova@viaberoun.cz.

Kolik žáků bude ve třídě?2021-01-27T21:09:34+01:00

Na prvním stupni bude mít třída maximálně 16 žáků, na druhém stupni to pak bude 20 žáků ve třídě. Tyto počty nám umožňují individuální přístup a zároveň jsou nosné pro vytvoření rodinné atmosféry ve třídě a ve škole.

Kde bude škola působit?2021-01-27T21:13:16+01:00

Od školního roku 2021/2022 budeme provozovat naši školu v pronajatých prostorách v SOŠ a SOU Hlinky. Budeme mít k dispozici jedno patro se čtyřmi učebnami, sborovnou, šatnou a sociálním zařízením. Využívat budeme moci také další prostory školy, jako je tělocvična, venkovní hřiště, některé odborné učebny a také školní jídelnu. Prostory rekonstruujeme tak, aby odpovídaly našim požadavkům, splňovaly hygienické normy a my jsme se v nich cítili příjemně.  Naši žáci budou vstupovat do školy vstupem odděleným od provozu učiliště. V těchto prostorách budeme 3 – 4 roky.

Během tohoto období bude zřizovatel školy stavět v areálu bývalé Tiby (pozemek u křižovatky ulic Plzeňské a Na Dražkách) moderní areál školy odpovídající vzdělávacím potřebám pro 21. století.  Na projektu již nyní intenzivně pracujeme, na vizualizace areálu se můžete podívat zde.

Plánujete otevřít také mateřskou školku?2021-06-15T00:22:01+02:00

Budeme otevírat třídu pro děti posledního ročníku mateřské školy, pro předškoláky. Takové třídě, která je provozována v rámci ZŠ, se říká přípravná třída. Více podrobností zde.

Vlastní mateřskou školu plánujeme v nových prostorách – tedy od školního roku 2025/2026 (dle harmonogramu stavby nového moderního areálu v bývalé Tibě). Tam se chystáme otevřít 5 oddělení po 16 dětech. Program ve školce bude také česko-anglický a povedou jej rodilí mluvčí a české paní učitelky.

Jaká je cílová kapacita školy?2021-01-27T21:16:44+01:00

Ve třídě prvního stupně bude maximálně 16 žáků, na druhém stupni pak 20 žáků. V plánované mateřské školce bude v oddělení 16 žáků.

V příštím školním roce 2021/2022 otevřeme v případě zájmu dvě třídy prvního stupně, další roky přibude vždy jedna první třída. Cílová kapacita provozu v pronajatých prostorách je max. 64 žáků základní školy.

Poté se přestěhujeme do nově vybudovaných prostor v areálu bývalé Tiby (výstavbu již chystáme a můžete se podívat na vizualizace zde). Tam se přestěhujeme a doplníme postupně až do maximální kapacity školy, což je 5 oddělení MŠ po 16 žácích (80 žáků), 10 tříd prvního stupně po 16 žácích (160 žáků) a 8 tříd druhého stupně po 20 žácích (160 žáků). Celková cílová kapacita školy je tedy 400 žáků mateřské a základní školy. K této kapacitě však půjdeme postupnými kroky. Věříme, že tak pomůžeme v regionu s nedostatečnými kapacitami škol, souvisejícími také s demografickým růstem.

Tabulka níže ukazuje model nárůstu kapacity školy až do maximální výše naplnění:

 

Jaká bude organizace dne žáků základní školy?2021-01-27T21:18:15+01:00

Vyučování bude probíhat každý den od 8:30 do 15:00, a to již od první třídy (na druhém stupni některé dny do 15:50). V pátek bude vyučování končit ve 12:45. V provozu bude také školní družina, a to v časech od 7:30, odpoledne do 17:30 (v pátek do 15:30). Vyučování bude probíhat v ucelených blocích a bude pestré, aby nadstandardní délka vyučovacího dne nebyla na úkor efektivity a aby nebyla zvláště pro menší žáky únavná.

Není vyučování do 15 hodin pro prvňáčky náročné?2021-01-27T21:21:31+01:00

Vyučující volí pestré metody práce, aby vyučování děti bavilo a tím pro ně vlastně nebyl ani časově delší vyučovací den tak náročný. Když sami děláme to, co nás baví, často ani nevnímáme čas a únavu. Stejné je to s dětmi. Aktivitami se baví, jsou jimi zaujaté, nevnímají čas, jsou ve stavu flow. Navíc vyučování se dnes neomezuje pouze na prostor mezi školními zdmi a na školní lavici. Chodíme hodně ven, pohybujeme se po škole a do odpoledního vyučování volíme také více výtvarných, hudebních či sportovních aktivit.

Samozřejmě, že vyučování do 15 hodin může být zpočátku pro menší žáky náročnější, ale výše uvedenými a postupnými kroky to děti zvládají bez problémů. Zkušenosti vedení naší školy ukazují, že to jde a funguje. Při přípravě vzdělávacího programu jsme studovali průběh vyučování na zahraničních školách (Británie, Belgie, USA) a vyučování do odpoledních hodin je tam běžné. Děti tak tráví v období, kdy jsou připravené a motivované k získávání nových zkušeností, dovedností a informací, čas ve škole smysluplně a efektivně.

Budete učit Hejného matematiku?2021-01-27T21:26:02+01:00

Matematiku (a nejen ji) budeme učit konstruktivisticky. Používat k tomu budeme principy našeho školního vzdělávacího programu: pestrost, smysluplnost a aktivitu. Učitelé budou využívat pestré metody, vzdělávací obsah bude smysluplný a při vlastní práci bude aktivita na žácích. Učitelé nepředávají hotové poznatky, žák dochází k řešení vlastními cestami, rozvíjí se jeho myšlení, tím učivu lépe porozumí a mnohem efektivněji je používá v praxi.

V použitých metodách se budeme inspirovat různými přístupy, budeme dětem nabízet nástroje a cesty jim individuálně blízké. Naši učitelé  principy Hejného matematiky znají a dle vhodnosti je budou používat (stejně jako i jiné metody).

Jakou metodou se budou děti ve VIA BEROUN učit číst?2021-01-27T21:32:33+01:00

Jako efektivní a přirozenou vnímáme genetickou metodu čtení, která bývá také někdy označována jako hláskovací. Dítě často ještě před započetím školní docházky intuitivně slova hláskuje, spojuje do celků (B – e – r – o – u – n = Beroun) a má z tohoto pokroku radost. Žáci se touto metodou učí rychle, přečtenému dobře rozumí. Postupuje se tak, že se nejprve učí velká a pak malá písmena.

Analyticko-syntetickou metodu, při níž se dětem představují všechny tvary daného písmene a uplatňuje se slabikování, budeme využívat individuálně pro žáky, kterým nebude genetická metoda vyhovovat, a také v případě, že žák přestoupí ze školy, kde se učil číst slabikováním.

 

Jaké písmo budou děti používat při psaní?2021-01-27T21:33:54+01:00

Vzhledem k tomu, že naše děti se budou od 1. třídy učit současně český a anglický jazyk, rozhodli jsme se pro používání písma Comenia Script, které je nosné pro výuku obou zmíněných jazyků.

Jak to bude s výukou angličtiny?2021-01-27T21:35:30+01:00

Anglický jazyk budou učit zkušení rodilí mluvčí, jazyk si žáci přirozeně spojují s konkrétními lidmi. Vnímáme to jako velmi efektivní pro nenásilný rozvoj jazyka.

Komunikačním jazykem našich žáků bude tedy od první třídy kromě češtiny také angličtina, která bude zastoupena v hodinové dotaci 33% a postupně tento poměr naroste na 40% ve čtvrté a páté třídě. Děti se budou vzdělávat v jazyce tak, jako kdyby chodily do mezinárodní školy, na rozvoj českého jazyka, tradic a kultury je samozřejmě také kladen důraz.

Co je zahrnuto ve školném?2022-11-01T10:29:44+01:00

Škola je provozována jako nezisková školská právnická osoba, jejímž jedním ze zdrojů příjmů je školné. To je stanoveno na 8.000,- Kč za měsíc při provozu v pronajatých prostorách . Platí se deset měsíců školního roku. Po přestěhování do nového areálu školy (nejdříve od školního roku 2021/2022) bude školné vyšší, přesnou částku nelze v tuto chvíli stanovit. Nepřesáhne však výši školného mezinárodních škol podobného typu. Nadace Tipsport nabízí již od první třídy žákům školy sociální stipendia, a to až do výše 100% školného.

Školné obsahuje:

  • jedinečný česko-anglický vzdělávací program,
  • výuku profesionálními pedagogy (v případě anglického jazyka rodilými mluvčími),
  • bohaté výukové materiály,
  • rozmanité pomůcky,
  • IT techniku,
  • další vybavení školy vytvářející kvalitní edukativní prostředí,
  • ranní družinu 8:00 – 8:30
  • školní výlety a exkurze,
  • 2 polo trička na školní rok jako součást školního oblečení.

Školné neobsahuje stravné, dlouhodobější pobyty (školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční výjezdy apod.), aktivity nad rámec Školního vzdělávacího programu, kroužky a odpolední družinu od 15:30 (v pátek od 13:00).

Budou žáci ve škole nosit uniformy?2021-02-07T20:24:21+01:00

Naši žáci nebudou nosit formální uniformy. Jako sounáležitost se školou budou ale nosit tři dny v týdnu polo trička v barvách loga školy (dvě s logem dostanou na začátku školního roku od školy, další – i bez loga – již budou rodiče kupovat). Zbylé dva dny v týdnu budou děti nosit oblečení dle svého uvážení a za dodržování zásad slušnosti, vhodnosti a estetického vzhledu (toto bude formulováno ve školním řádu).

Přejít nahoru